Earthquake Preparedness Resources (Hmong)
ECA muaj ntaub ntawv qhia tiv thaiv kom txhob raug mob thaum muaj av qeeg ua lus Hmoob, muaj nyob hauv qab no thiab mus download tau ntawm EarthquakeCountry.org/hmong. Ib daim ntawv ua muaj qhov kev siv nrog rau tej accessibility tools xws li muaj qhov nyeem tau ntawm daim screen.

Saib cov ntawv ntaub no ua lus Meskas thiab ntau hom lus.

ECA has earthquake safety resources available in Hmong, listed below. Each document is configured with alt-text and correct read order (for people who use screen reader tools).

View English versions of these documents.

Xyha Theem Kev Pab Thaum Muaj Av Qeeg
(Seven Steps to Earthquake Safety)
(1 page) (1 nplooj)
Cov lus tseeb rau Xyha Kauj Ruam kom Tsis Muaj Raug Mob thaum muaj av qeeg
(Key Facts for the Seven Steps)
(1 page) (1 nplooj)
Koj Lub Tswv Yim Npaj Rau qhov Xyha Theem Kev Pab Kom Txhob Raug Mob Thaum Muaj Av Qeeg
(Your Action Plan for the Seven Steps)
(8 pages) (8 nplooj)
Cov Niam Tswv Yim Pab Thaum Muaj Av Qeeg
(Key Earthquake Safety Accessibility Tips)
(2 pages) (2 nplooj)
Cov Kev Pab Pom Zoo Ua Thaum Muaj Av Qeeg
(Recommended Earthquake Safety Actions)
(3 pages) (3 nplooj)
Yam Xav Kom Ua Thaum Muaj Av Qeeg es Thiaj Tsis Raug Mob rau Cov Niam Txiv thiab Cov Neeg Pab Zov Menyuam
(Safety Actions for Parents and Care Providers)
(2 pages) (2 nplooj)
Kom Txhob Muaj Raug Mob Thaum Muaj Av Qeeg hauv Kiab Khws
(Earthquake Safety in Stores)
(1 page) (1 nplooj)
California qhov Shakeout Loj
(Great California ShakeOut General Flyer)
(1 page) (1 nplooj)
Qhov Shakeout Loj
(Great ShakeOut Global Flyer)
(1 page) (1 nplooj)
Suav los rau qhov ShakeOut
(Countdown to ShakeOut)
(1 page) (1 nplooj)
ShakeOut rau thaum COVID-19
(ShakeOut During COVID-19)
(1 page) (1 nplooj)

Yam Yuav Tsum Ua Kom Tau Kom Txhob Raug Mob Thaum Muaj Av Qeeg

Yam Yuav Tsum Ua Kom Tau Kom Txhob Raug Mob Thaum Muaj Av Qeeg
(Accessible Earthquake Protective Actions)
(Graphic) (Duab)
Cov Duab Nyob rau Ib Kab
(Graphic) (Duab)