Earthquake Preparedness Resources (Vietnamese)
ECA có nguồn trợ giúp thông tin về an toàn động đất bằng tiếng Việt, được liệt kê bên dưới và có thể tải về tại EarthquakeCountry.org/vietnamese,
Mỗi tài liệu đều được sử dụng tốt nhờ các công cụ giúp đỡ thêm để đọc dễ dàng trên màn hình.

Xem những tài liệu này bằng tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ khác.

ECA has earthquake safety resources available in Vietnamese, listed below. Each document is configured with alt-text and correct read order (for people who use screen reader tools).

View English versions of these documents.

DOWNLOAD ALL | Tải xuống tất cả (ZIP)

Bảy Bước Giữ An Toàn Khi Động Đất
(Seven Steps to Earthquake Safety)
(1 page) (1 trang)
Kế Hoạch Hành Động với Bảy Bước Giữ An Toàn Khi Động Đất
(Your Action Plan for the Seven Steps)
(8 pages) (8 trang)
Bước 1: Giữ An Toàn Xung Quanh Bảy Bước Giữ An Toàn Khi Động Đất
(Step 1 Secure Your Space Worksheet)
(1 page) (1 trang)
Lời Khuyên Quan Trọng Dễ Sử Dụng để Giữ An Toàn Khi Động Đất
(Key Earthquake Safety Accessibility Tips)
(2 pages) (2 trang)
Những Việc Nên Làm để Giữ An Toàn Khi Động Đất
(Recommended Earthquake Safety Actions)
(3 pages) (3 trang)
Những Việc Làm An Toàn Khi Có Động Đất cho Phụ Huynh và Người Chăm Sóc Trẻ Em
(Safety Actions for Parents and Care Providers)
(2 pages) (2 trang)
Giữ An Toàn Khi Động Đất trong Tiệm
(Earthquake Safety in Stores)
(1 page) (1 trang)
ShakeOut Lớn ở California
(Great California ShakeOut General Flyer)
(1 page) (1 trang)
ShakeOut Lớn
(Great ShakeOut Global Flyer)
(1 page) (1 trang)
Chuẩn Bị tới ShakeOut
(Countdown to ShakeOut)
(1 page) (1 trang)
ShakeOut Trong COVID-19
(ShakeOut During COVID-19)
(1 page) (1 trang)

Hành Động Dễ Sử Dụng vì An Toàn Động Đất

Hành Động Dễ Sử Dụng vì An Toàn Động Đất
(Accessible Earthquake Protective Actions)
(Graphic) (Đồ Họa)
Đồ Họa Một Dòng Đơn
(Graphic) (Đồ Họa)