Earthquake Preparedness Resources (Tagalog)
Ang ECA ay may Tagalog na mapagkukunan ng impormasyon patungkol sa kaligtasan sa lindol, nakalista ito sa ibaba at mada-download mula sa EarthquakeCountry.org/tagalog
Ang bawat dokumento ay pinagbuti para magamit sa accessibility tools gaya ng screen reader

Tignan ang mga dokumentong ito sa Ingles at sa marami pang ibang lenggwahe

ECA has earthquake safety resources available in Tagalog, listed below. Each document is configured with alt-text and correct read order (for people who use screen reader tools).

View English versions of these documents.

DOWNLOAD ALL | I-download ang Lahat ng (ZIP)

Pitong Hakbang sa Paghahanda sa Lindol
(Seven Steps to Earthquake Safety)
(1 page) (1 pahina)
Pangunahing Kaalaman Patungo sa Pitong Hakbang sa Kaligtasan sa Oras ng Lindol
(Key Facts for the Seven Steps)
(1 page) (1 pahina)
Ang iyong Plano sa Pagkilos para sa Pitong Hakbang Tungo sa Kaligtasan sa Lindol
(Your Action Plan for the Seven Steps)
(8 pages) (8 mga pahina)
Hakbang 1: Pagtibayin ang Iyong Lugar Ang Pitong Hakbang Tungo sa Kaligtasan sa Lindol
(Step 1 Secure Your Space Worksheet)
(1 page) (1 pahina)
Mga Makukuhang Mahalagang Tagubilin Para sa Paghahanda sa Lindol
(Key Earthquake Safety Accessibility Tips)
(2 pages) (2 pahina)
Mga Inirekomendang Aksyon para sa Kaligtasan sa Lindol
(Recommended Earthquake Safety Actions)
(3 pages) (3 mga pahina)
Kaligtasan sa Lindol sa Loob ng mga Tindahan
(Earthquake Safety in Stores)
(1 page) (1 pahina)
Ang Malakas na ShakeOut sa California
(Great California ShakeOut General Flyer)
(1 page) (1 pahina)
Ang Malakas na ShakeOut
(Great ShakeOut Global Flyer)
(1 page) (1 pahina)
Paghahanda sa ShakeOut
(Countdown to ShakeOut)
(1 page) (1 pahina)
ShakeOut sa Panahon ng COVID-19
(ShakeOut During COVID-19)
(1 page) (1 pahina)

Naa-access na Pagkilos Para sa Kaligtasan sa Lindol

Naa-access na Pagkilos Para sa Kaligtasan sa Lindol
(Accessible Earthquake Protective Actions)
(Graphic) (Grapika)
Isang Hilera ng Mga Grapika
(Graphic) (Grapika)